ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράρτημα 3

OHSM_Α3 / Πολιτική ΥΑΕ

 

Η PROELECTRO, στο πλαίσιο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων που προσφέρει στους πελάτες της, φέρει την εκτελεστική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και δεσμεύεται ώστε να προβαίνει σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ύπαρξη, διάθεση και βελτίωση των κατάλληλων συνθηκών ασφαλούς εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των Υπεργολάβων, Προμηθευτών, Επισκεπτών και τρίτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και στους χώρους των έργων της.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της PROELECTRO και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων και της ευθύνης όλης της οργάνωσης συνολικά, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις και απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και των άλλων εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η PROELECTRO, προκειμένου να επιτύχει και διατηρήσει την πολιτική της και τους στόχους της για την ΥΑΕ, διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και χρησιμοποιεί κατάλληλο και ικανό προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατανόηση σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας. Η Διοίκηση της PROELECTRO παρέχει όλα εκείνα τα μέσα για την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα εργασιακής υγείας και ασφάλειας, καθώς και κίνητρα για τη συμμετοχή όλων στην ελαχιστοποίηση των επισφαλών ενεργειών και συνθηκών εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται στις διεργασίες της Εταιρίας να βοηθά τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο απώτερος σκοπός της Διοίκησης της PROELECTRO είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή/ και το περιβάλλον.

Η πολιτική και οι στόχοι της PROELECTRO για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να τηρούνται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, να συμμετέχουν και συμβάλλουν στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας εν γένει.

Για τους λόγους αυτούς, η Διοίκηση έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης YAE, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 45001:2018 και δεσμεύεται να το εφαρμόζει, διατηρεί, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι της Εταιρίας για ένα ικανοποιητικό κι ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς ατυχήματα.

 

 

Για την PROELECTRO

Αρλήν Ζαφειράκη
Πρόεδρος ΔΣ
Αθήνα, 20-05-2019